Pax Humana

„Za sprawiedliwością idzie pokój: Razem budujemy lepszy świat”

Organizacja o nazwie „Pax Humana”, co w tłumaczeniu z łaciny oznacza „Pokój Ludzki”,

działa na rzecz promowania pokoju i harmonii między ludźmi. Jej głównym celem jest dążenie do rozwiązywania konfliktów, promowanie dialogu i wzajemnego zrozumienia między różnymi społecznościami oraz kulturami. „Pax Humana” skupia się na edukacji na temat praw człowieka, sprawiedliwości społecznej i równości, a także na wspieraniu inicjatyw zmierzających do eliminacji przemocy i niesprawiedliwości na świecie. Angażuje się również w projekty humanitarne i pomocowe, które przyczyniają się do budowania trwałego pokoju i dobrobytu dla ludzi niezależnie od ich pochodzenia, religii czy statusu społecznego.

Wspólne Współczucie

podkreśla ideę współodczuwania i empatii w relacjach międzyludzkich, co jest kluczowym elementem budowania jedności i zrozumienia.

Globalna Odpowiedzialność

pokazuje znaczenie odpowiedzialnego działania na skalę światową, promując ideę globalnej świadomości i troski o wspólne dobro.

Wzajemny Szacunek

wyraża ideę poszanowania różnic i wartości indywidualnych, zachęcając do budowania wzajemnych relacji opartych na zrozumieniu i akceptacji.

Harmonijna Wspólnota

stawia jako cel nadrzędny znaczenie współpracy i jedności w społeczeństwie, promując ideę wspólnego dążenia do pokoju i dobra wspólnego.

Równość Szans

akcentuje ważność zapewnienia wszystkim równych możliwości i dostępu do zasobów, co jest kluczowe dla budowania sprawiedliwego i zintegrowanego społeczeństwa.

Wzajemne Zrozumienie

podkreśla istotność empatii i wzajemnej świadomości między ludźmi jako fundamentu dla budowania trwałych, pokojowych relacji i współpracy.

Prawa Naturalne

Prawa naturalne to zasady moralne i etyczne uznawane za uniwersalne, niezmienne i nieodłączne od ludzkiej natury. Są niezależne od stworzonych przez człowieka praw i systemów prawnych. Przykłady takich praw obejmują prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Pochodzą z filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, a rozwinięte zostały przez myślicieli takich jak Tomasz z Akwinu czy John Locke. Prawa naturalne są podstawą do oceny moralności i prawności ludzkich praw i norm.

Ty Tworzysz Świat

 • Kreuj Przyszłość
 • Buduj Marzenia
 • Inspiruj Zmiany
 • Odkrywaj Możliwości
 • Wzmacniaj Nadzieję
 • Odważ Się

Jesteśmy Jednością

 • Zgoda buduje
 • Razem silniejsi
 • Siła współpracy
 • Wspólny cel
 • Wzajemne wsparcie
 • Jedność harmonii

„Harmonia, Sprawiedliwość, Człowieczeństwo: Dla Pokoju Świata”

To motto oddaje istotę pokoju, godności ludzkiej i sprawiedliwości, wpisując się w kluczowe wartości „Pax Humana”.

Jeden z Wielu

t