Regulamin Stowarzyszenia zwykłego „Ekosfera”

§ 1

 1. Stowarzyszenie „Ekosfera”, zwane dalej Stowarzyszeniem zwykłym, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) w formie stowarzyszenia zwykłego.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest ul. Bartycka 26/48, 00-716 Warszawa.
 3. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.

§ 2

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. eliminację czynników chłodniczych opartych na freonach do 2020 roku
 2. doprowadzenie do tzw. bezpiecznego ładunku chłodniczego czyli substancji teoretycznie neutralnej ( CO2 )
 3. rozpoczęcie procesów przetwarzania CO2 na energię.
 4. zmniejszenie i stopniowa eliminacja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, zawartych we freonach i zastąpienie ich przez naturalny czynnik, tzn. dwutlenek węgla, a także dążenie do wycofania freonów jako substancji szkodliwych;
 5. popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska wśród społeczeństwa;
 6. promocja i popieranie rozwiązań ekologicznych;
 7. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.
 8. przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykonywanych czynności z użyciem substancji kontrolowanych, w szczególności ich dystrybucji, obiegu w gospodarce, procesu skupu odzysku i utylizacji na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz udzielonych uprawnień w zakresie kontroli przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Czynności wykonywane w tym punkcie mogą być podejmowane we współpracy z właściwymi organami Ministerstwa Ochrony Środowiska.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska oraz inne kraje zrzeszone w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;
 2. prowadzenie działalności wydawniczej;
 3. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
 4. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku stwierdzeń naruszeń prawa;
 5. wspieranie działań zmierzających do wycofania freonów z użytkowania – I etap;
 6. działania na rzecz zastąpienia urządzeń chłodniczych pracujących na czynniku chłodniczym ( freonie R22) urządzeniami na nowsze, mniej szkodliwe czynniki chłodnicze (freony) – I etap;
 7. sadzenie drzew z zamian za każde zastąpione urządzenie oraz wydawanie certyfikatów i precertyfikatów z tym związanych– I etap;
 8. prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem CO2 (dwutlenek węgla) jako czynnika chłodzącego- II etap;
 9. popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska wśród społeczeństwa,
 10. promocja i popieranie rozwiązań ekologicznych
 11. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.

§ 5

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszeni, w szczególności:
  • przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
  • kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,
  • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
  • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela
 2. Zebranie Członków zbiera się w miarę potrzeby na żądanie Przedstawiciela Stowarzyszenia.
 3. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 6

Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawicie Stowarzyszenia, wybierany i odwoływany przez Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 7

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Michał Sasin . Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 8

Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Zebrania Członków podjętą zwykłą większością głosów.

§ 9

Członek Stowarzyszenia naruszający Regulamin, działający wbrew interesom innych członków Stowarzyszenia lub postępujący niegodnie może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zebrania Członków podjętą zwykłą większością głosów.